38. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 20. junija 2018 ob 16.00 uri

Datum: 15.06.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-81
Nova Gorica, 15. junija 2018


V A B I L O


Sklicujem 38. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 20. junija 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 37. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 7. 6. 2018
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)  
3. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (prva obravnava)
5. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki
6. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)
7. Predlog Sklepa o podelitvi brezplačne stavbne pravice javnemu zavodu Dom upokojencev Nova Gorica.
8. Razno. 

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                      Tomaž Jug
                    PREDSEDNIK

 

 

VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam