5. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 18. junija 2019 ob 17. uri

Datum: 14.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-13
Nova Gorica, 14. junija 2019


V A B I L O


Sklicujem 5. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 18. junija 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 4. seje odbora za prostor, ki je bila 21. 5. 2019
2.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)
3.    Predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta identifikacije investicijskega projekta Revitalizacija gradu Rihemberk
4.    Predlog Sklepa o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 za Mestno občino Nova Gorica
5.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (skrajšani postopek)
6.    Urejanje in čiščenje javnih površin v Mestni občini Nova Gorica
7.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                           Luka Manojlović
                                            PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam