5. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 19. junija 2019 ob 16. uri

Datum: 14.06.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-12
Nova Gorica, 14. junija 2019


V A B I L O


Sklicujem 5. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 19. junija 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 4. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 22. 5. 2019
2.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za nakup muzealij
3.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 Vrtca Nova Gorica in nekaterih osnovnih šol v Mestni občini Nova Gorica za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme  
4.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2018 za Glasbeno šolo Nova Gorica in Osnovno šolo Kozara Nova Gorica za nakup opreme
5.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (skrajšani postopek)
6.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                              Simon Rosič
                                            PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam