10. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 22. julija 2019 ob 17.30 uri

Datum: 17.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,        
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-30
Nova Gorica, 15. julija 2019


V A B I L O

Sklicujem 10. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


PONEDELJEK, 22. julija 2019 ob 17.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje komisije, ki je bila 20. 5. 2019
2.    Imenovanje direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
3.    Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica
4.    Razno.

 


Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 
Maja Erjavec
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam