7. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo sredo, 25.9.2019 ob 16. uri

Datum: 23.09.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-20
Nova Gorica, 20. septembra 2019


V A B I L O


Sklicujem 7. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 25. septembra 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 6. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 24. 7. 2019
2.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica
3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (prva obravnava)
4.    Predlog Sklepa o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
5.    Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
6.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Simon Rosič
PREDSEDNIK

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam