8. seja Odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 21. oktobra 2019 ob 18. uri

Datum: 15.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-16/2019-14
Nova Gorica, 14. novembra 2019


V A B I L O


Sklicujem 8. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 21. oktobra 2019 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 7. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 21. 10. 2019
2.    Predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)
3.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk« (prva obravnava)
4.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                              Damjana Pavlica
                                               PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam