10. seja Odbora za prostor, ki bo v torek, 19. novembra 2019 ob 17. uri

Datum: 15.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-25
Nova Gorica, 15. novembra 2019


V A B I L O


Sklicujem 10. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 19. novembra 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje odbora za prostor, ki je bila 22. 10. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica
3.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019
4.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020
5.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk
6.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k. o. Branik
7.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk« (prva obravnava)
8.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                           Luka Manojlović
                                            PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam