18. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, ki bo v sredo, 26.2.2020 ob 17.15 uri

Datum: 24.02.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,        
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-50
Nova Gorica, 21. februarja 2020


V A B I L O

Sklicujem 18. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


SREDO, 26. februarja 2020 ob 17.15 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 17. seje komisije, ki je bila 22. 1. 2020
2.    Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda OŠ Solkan
3.    Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda OŠ Čepovan
4.    Imenovanje nadomestnega člana odbora za kulturo, šolstvo in šport
5.    Razno.


Ker se rok za oddajo predlogov izteče danes, boste manjkajoče gradivo prejeli naknadno.


Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 
Maja Erjavec                                                           
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam