13. seja Odbora za prostor, ki bo v torek, 10. marca 2020 ob 17. uri

Datum: 09.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor 
                   


Številka: 900-15/2019-31
Nova Gorica, 6. marca 2020


V A B I L O


Sklicujem 13. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 10. marca 2020 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 12. seje odbora za prostor, ki je bila 4  2. 2020
2.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)
3.    Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)
4.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)
5.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020
6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica  
7.    Predlog Sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.  
8.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


Luka Manojlović
PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam