Sprejeti akti 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21. junija 2018 ob 14. uri

Datum: 22.06.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI NA 37. SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA V ČETRTEK, 21. JUNIJA 2018

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 36. seje mestnega sveta, ki je bila 24. maja 2018

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju članov skupščine EZTS ter obrazložitev

6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 2

6A. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta stanovanjskega sklada za leto 2018

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta stanovanjskega sklada za leto 2018

8. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2017

10. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017

11. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

12. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

13. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica

14. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

16. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica

17. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica


< Nazaj na seznam