Sprejeti akti 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21.2.2019 ob 15. uri

Datum: 21.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


SPREJETI AKTI 2. SEJE MESTNEGA SVETA, KI JE BILA V ČETRTEK, 21. FEBRUARJA 2019 OB 15. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 31. januarja 2019

2.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o potrditvi poročila

4.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju komisije za mednarodne odnose

Sklep o imenovanju komisije za peticije in enake možnosti

Sklep o imenovanju komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. in sklep o imenovanju nadomestnega člana

5.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnih premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklep v zvezi izjemami odstopanja od Načrta ravnanja z nepremičnih premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

6.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana

Sklep o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu  

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu

8.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«

9.    Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu« (prva obravnava)

Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«


< Nazaj na seznam