Sprejeti akti 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 21.3.2019 ob 15. uri

Datum: 21.03.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

1.    Potrditev zapisnika 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. februarja 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila o izvršenih sklepih 2. seje Mestnega sveta MONG

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Sklep o imenovanju Komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana EZTS »OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)«/» TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)« ter Sklep o imenovanju nadomestnega člana

6.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Sprememba Statuta Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu

8.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

9.    Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2019 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Sklepi o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2019 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

10.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba

Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba

11.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Kanal

Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Kanal

12.    Predlog Sklepa o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Komen  

Sklep o potrditvi novega predloga meje med Mestno občino Nova Gorica in Občino Komen

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2935/26
k. o. Bate.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2935/26 k. o. Bate

14.    Predlog Sklepa o financiranju političnih strank in predlog Sklepa o določitvi sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov.

Sklep o financiranju političnih strank

Sklep o določitvi sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov


< Nazaj na seznam