Sprejeti akti 4. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18.4.2019 ob 15. uri

Datum: 18.04.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. marca 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega lekarniškega zavoda Goriška Lekarna Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica

Sklep o predlogu kandidatov za predstavnika Mestne občine Nova Gorica v upravni odbor Univerze v Novi Gorici

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Statutarno-pravne komisije Mestnega sveta MONG in Sklep o imenovanju nadomestne članice

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnateljice Gimnazije Nova Gorica

Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2018 za Mestno občino Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova Gorica, za leto 2018

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Nova Gorica, za leto 2018

9.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Dodatni sklep

10.    Predlog Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnim čistilnimi napravami (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z malimi komunalnim čistilnimi napravami

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za najem nekdanje stražnice na Sabotinu

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za najem nekdanje stražnice na Sabotinu

12.    Predlog Sklepa o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d. o. o.

Sklep o odpisu neizterljive terjatve do družbe Polo Inn, d. o. o.

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/5 k. o. Solkan.   

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2246/5 k. o. Solkan


< Nazaj na seznam