Sprejeti akti 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 28. maja 2020 ob 15. uri

Datum: 28.05.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

SPREJETI AKTI 15. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 28. MAJA 2020 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. aprila 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2019

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2019

8.    Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

9.    Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana št. 007-9/2016-7 z dne 24. 4. 2020 glede subvencioniranih prevozov pitne vode

Sklep o potrditvi Sklepa župana št. 007-9/2016-7 z dne 24. 4. 2020 glede subvencioniranih prevozov pitne vode

10.    Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 322-26/2015-21 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s pooblastilom za opravljanje nalog spodbujanja razvoja turizma Turistični zvezi Nova Gorica

Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 322-26/2015-21 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s pooblastilom za opravljanje nalog spodbujanja razvoja turizma Turistični zvezi Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu

12.    Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za prvo četrtletje leta 2020.

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij ter s kratko obrazložitvijo izvedenih aktivnosti v prvem tromesečju leta 2020 za vse investicije v proračunu MONG za leto 2020


< Nazaj na seznam