Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. julija 2020 ob 15. uri

Datum: 23.07.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNE OBČINE NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 17. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
KI JE BILA 23. JULIJA 2020 OB 15. URI

 

Dnevni red:

 

1.    Potrditev zapisnika 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. junija 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1.1. do 30.6.2020

6.    Predlog Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

6.A    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Akcijskega načrta ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica (2020 – 2022)

Sklep o sprejemu Akcijskega načrta ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Kotalkališče

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Kotalkališče

10.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

11.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 4905/7 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 4905/7 k. o. Branik

13.    Predlog Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID – 19 (prva obravnava)

Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID – 19

14.    Predlog Sklepa o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev epidemije COVID – 19

Sklep o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev epidemije COVID – 19

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica

Dodatni sklep

16.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih z dne 21. 3. 2019

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih z dne 21. 3. 2019

17.    Predlog Sklepa o opredelitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica za leti 2020 in 2021.

Sklep o opredelitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica za leti 2020 in 2021

 

 


< Nazaj na seznam