Projekti v izvajanju

Urejanje Vodovodne ceste

Povzetek projekta:

 

Namen projekta je realizacija dela zasnove sodobnega, varnega in povezanega cestnega omrežja v okviru mreže občinskih cest. Cilj projekta je priprava projektne dokumentacije in izvedba načrtovanega odseka.

 

 

Status projekta: v izvajanju

Vrednost projekta: 68.786,00€

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

 

V preteklosti so se izvajale aktivnosti v zvezi z pridobitvijo gradbenega dovoljenja za II. fazo Vodovodne ceste, ki obsega izgradnjo novega odseka Vodovodne ceste od nakupovalnega centra Qulandija do križišča pri Komunali (križišče je samostojen projekt) vključno z meteorno kanalizacijo, vodovodom, plinom in javno razsvetljavo. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev GD je bila pogodbena obveza Hypo leasinga, vendar je UE Nova Gorica vlogo zavrgla. Projektno dokumentacijo bo potrebno dopolniti z vidika zagotavljanja ustrezne protihrupne zaščite. Sama izgradnja II. faze je tesno vezana na izgradnjo križišča pri Komunali. Ker je prometni profil Vodovodne ceste tak, da brez rekonstrukcije križišča začasne ali končne, Vodovodne ceste ne bo mogoče navezati, je nujno potrebno istočasna izgradnja III. faze od križišča Komunala do križišča z Industrijsko cesto (vstop v območje bivšega kompleksa Meblo). V letu 2016 predvidena izvedba investicije v ureditev javne gospodarske infrastrukture -skupinskega priključka kompleksa "A+A" na območju križišča med cestama P6 in P4 na območju OPPN Vodovodna.

 

 


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino