Projekti v izvajanju

TUS - Trajnostna urbana strategija

Povzetek projekta:

Trajnostna urbana strategija – TUS Nova Gorica 2020 predstavlja temeljni dokument, s katerim Mestna občina Nova Gorica opredeljuje potrebe in smeri razvoja mestnega območja do leta 2020.

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 2020

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Kateri so ključni izzivi mladih v Novi Gorici? Ali strnjeno blokovsko stanovanjsko območje Nove Gorice z obstoječimi ureditvami zunanjih površin ustreza današnjim potrebam ljudi? Kako razumemo skupen javni prostor in čemu ga želimo nameniti? Imajo mladi v njem dovolj »prostora«? Ima obsežno območje ob nekdanji meji in železnici potencial za razvoj gospodarstva, turizma in s turizmom povezanih dejavnosti? Je lahko naš ključni izziv nekdanjo »železno« mejo spremeniti v prostor brezmejnosti, kjer se prepletajo dogajanja, ideje in tokovi?

Mestna občina Nova Gorica je pristopila k izdelavi trajnostne urbane strategije, kot jo predvidevajo programski dokumenti Republike Slovenije za obdobje nove finančne perspektive 2014-2020. S pripravo in kasnejšim izvajanjem trajnostne strategije urbanega razvoja mestnega območja želimo izboljšati konkurenčno vlogo mesta v gospodarskem razvoju, kar pa zahteva kvalitetno in privlačno delovno in bivalno okolje, ki je kot lokacija dobro vključeno v prometne tokove, ima visoko dostopnost do storitev, je prilagojeno potrebam sodobnega utripa in upošteva zunanje dejavnike.

V pripravo strategije smo v posameznih delovnih fazah vključevali deležnike in zainteresirano javnost, in sicer z oblikovanjem delovnih (fokusnih) skupin ter posvetovalne - strateške skupine. Izvedli smo delavnice na temo mladih in mladinske problematike, na temo urbanih sosesk in življenja v njih ter na temo degradiranega območja ob železnici. Poleg delavnic smo organizirali tudi sestanke po posameznih področjih ter intervjuje z gospodarstveniki iz Nove Gorice.

Pri pripravi strategije smo upoštevali načelo razvojnega partnerstva, kar pomeni, da smo vzpostavili sodelovanje s pristojnimi regionalnimi in lokalnimi javnimi institucijami in telesi, gospodarskimi in socialnimi partnerji, civilno družbo in nevladnimi organizacijami ter pri tem upoštevali načelo enakih možnostih vseh zainteresiranih skupin.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je Trajnostno urbano strategijo Nova Gorica 2020, za upravičeno območje Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2015-2025 sprejel na seji 21. januarja 2016.

 

VODILNA


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

< nazaj na prejšnjo vsebino