Projekti v izvajanju

Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice

Povzetek projekta:

Namen operacije je zasnovati in oblikovati nove kolesarske povezave, z namenom izboljšanja prometne varnosti in povečanja atraktivnost kolesarskega prometa. Namen projekta je vzpostaviti celovit sistem trajnostne mobilnosti z vzpostavljanjem pogojev za krepitev aktivnih načinov trajnostne mobilnosti pri občanih.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO

 

 

 

 

 

kolesarjenje po Novi Gorici.pdf

https://www.facebook.com/MestnaObcinaNovaGorica/videos/373682956507177/

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 31.12.2023

Vrednost projekta: 6.639.204,87 EUR

Delež sofinanciranja: 2.636.086,36 EUR (prispevek EU in slovenska udeležba)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Poleg celostnega prometnega načrtovanja in urejanja infrastrukture bodo sočasno potekale tudi aktivnosti za spremembo potovalnih navad občanov, dnevne mobilnosti delovno aktivnih prebivalcev ter obiskovalcev mesta in okolice (Vir: Trajnostna urbana strategija, Nova Gorica 2020).

Kolesarske poti, ki so predmet investicije so:

 • Rejčeva ulica
 • Delpinova ulica
 • Podaljšek Delpinove ulice
 • Vojkova cesta 
 • Ulica XXX. divizije 
 • Južna kolesarska pot 
 • Trubarjeva  ulica
 • Podaljšek Kidričeve ulice
 • Streliška cesta
 • Cankarjevo naselje

Z izvedbo investicijskih del na predmetnih odsekih se bo zagotovilo celovito kolesarsko povezavo vsakodnevnih kolesarskih poti znotraj mesta. Vse povezave predstavljajo najkrajše povezave med dvema funkcijama mesta. Potekajo ob obstoječih cestah, razen ob potoku Koren, kjer sledi brežini in znotraj kareja Cankarjeve ulice, kjer se poti prav s prečnicami lahko občutno skrajšajo (Vir: Prikaz stanja obstoječih cestnih povezav, kjer so predvidene kolesarske ureditve in opis predvidenih povezav – osnutek; oktober 2017).

Predvidene so tudi nove zasaditve in nadgradnja obstoječe zazelenitve. Postavil se bo vsaj en prikazovalnik števila kolesarjev – mulitfunkcijski komunikator ali LCD prikazovalnik. V bližini raznih dejavnosti se postavijo stojala za kolesa (Vir: Prikaz stanja obstoječih cestnih povezav, kjer so predvidene kolesarske ureditve in opis predvidenih povezav – osnutek; oktober 2016).

Poleg rekonstrukcije in novogradnje kolesarskih poti želi mestna občina vzpostaviti mobilnostni center, ki bo zlasti namenjen informiranju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. Mobilnostni centri običajno ponujajo informacije o prometnih storitvah, trajnostni mobilnosti, možnosti podajanja pobud, omogočajo organizacijo dogodkov, prodajo vozovnic.

Splošni cilji: 

 • Povečati delež kolesarjenja
 • Zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih poti s kolesom
 • Povečati prometno varnost in občutek varnosti kolesarjev
 • Prispevati k trajnostnemu razvoju  mobilnosti in spremembi mobilne kulture
 • Zagotoviti višjo kakovost bivanja
 • Zmanjšati število prometnih nesreč, v kateri so soudeleženi kolesarji in pešci
 • Izboljšati dostopnost za osebe z zmanjšano mobilnostjo

Specifični cilji:

 • Povezati obstoječe kolesarske poti v omrežje z upoštevanjem različnih funkcij kolesarskih povezav
 • Zgraditi nove kolesarske poti
 • Spremeniti prometne režime v prid kolesarjem, posebej še na poti do šolskih objektov, javnih ustanov ter do večjih nakupovalnih, kulturnih in športnih centrov
 • Navezati kolesarske poti na obstoječe in predvidene pešpoti
 • Vzpostaviti mobilnostni center

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednosten osi 4 »Trajnostna raba in proizvodna energije in pametna omrežja«. Tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifični cilj 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino