Projekti v izvajanju

Hiša dobre volje: razvoj mreže Hiš dobre volje

Povzetek projekta:

Razvoj mreže Hiš dobre volje

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: 30.11.2020

Vrednost projekta: 60.669,15 EUR

Delež sofinanciranja: 46.240,62 EUR (sredstva ESRR)

Podrobnejši opis projekta, vodilni partner, partnerji:

Eden izmed glavnih izzivov lokalnih okolij, predvsem v urbanih podeželskih središčih, je staranje prebivalstva. Predlagana operacija odgovarja na proces staranja prebivalstva in potrebo po vzpostavitvi socialne mreže hiš dobre volje , kar bo prispevalo h krepitvi odnosov med uporabniki hiš dobre volje, njihovimi sorodniki in strokovnim osebjem. Spodbuja se izmenjava izkušnje s podobnimi ustanovami in skupno iskanje novih inovativnih rešitev na področju socialnega, kulturnega in trajnostnega razvoja. Glavni cilj: vzpostaviti učinkovit model mreže centrov za starejše – Hiš dobre volje. Ciljne skupine: Starejši prebivalci urbanih upravičenih naselij, ki bodo obiskovali hiše dobre volje in s tem zmanjševali lastno osamljenost; Občine, ki bodo s pripravljalnimi aktivnostmi v operaciji pridobile informacije, v katerih naseljih je smiselno uvajati hiše dobre volje. S tem bodo doprinesle k zagotavljanju prijaznega okolja za starejše ter k dvigu ravni kakovosti socialnih storitev, vključno z njihovo individualizacijo; Sorodniki uporabnikov hiš dobre volje bodo imeli zagotovljeno varstvo za starejše. Gostinska, prevozniška in storitvena podjetja bodo z izvajanjem gostinskih, prevozniških in drugih storitev (pedikura, frizerstvo) lahko povečala lastne prihodke, saj bodo storitve zagotavljala tudi v hišah dobre volje. Društva bodo s svojim kulturnim programom in dogodki, ki se bodo izvajali v okviru hiš dobre volje, obogatila kulturno življenje. Učenci bodo z nastopi v hišah dobre volje potrdili pomen medgeneracijskega sodelovanja in sožitja v lokalnem okolju. Inovativnost: izvirna rešitev je v mreži hiš dobre volje (centrov za starejše), ki se oblikujejo kot samostojna oblika skupnostnih programov, ki se približajo potrebam lokalnih skupnosti. Taka oblika socialne storitve obstaja le v Hiši dobre volje Miren, kar predstavlja dobro izhodišče za oblikovanje mreže podobnih centrov. Vpliv operacije na izboljšanje stanja v okolju: operacija ima pozitiven vpliv tudi na okolje, saj predstavljajo del uporabnega prostora hiš dobre volje zelene površine, ki se jih bo za potrebe Hiše dobre volje Miren dodatno uredilo in opremilo.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vodilni partner: Dom upokojencev Nova Gorica

Partnerji:

Občina Miren-Kostanjevica

Mestna občina Nova Gorica

Občina Brda

Društvo prostovoljcev VZD

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_sloganLAS_v_objemu_sonca_logo_okt_018-03


Informacije o projektih:
Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica
tel. (05) 33 50 171
e-pošta:

Lokacija:

< nazaj na prejšnjo vsebino