VIPava - Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

V okviru projekta VIPava Zavod za ribištvo Slovenije skupaj s šestimi partnerji, med katerimi je tudi Mestna občina Nova Gorica,  izvaja ukrepe, ki bodo izboljšali stanje ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini.

Z renaturacijo dveh stranskih rokavov Vipave, preoblikovanjem štirih neprehodnih pregrad v strugi Vipave in odstranjevanjem tujerodnih vrst želv bomo izboljšali življenjski prostor nekaterih vrst dvoživk, vidre in močvirske sklednice. S postavitvijo lovnih prež, zasaditvijo mejic in cvetnih pasov, odstranjevanjem lesne zarasti ter odlaganjem podrte lesne biomase pa bomo prispevali k boljšemu življenjskemu prostoru ptic črnočelega srakoperja in hribskega škrjanca, metulja strašničinega mravljiščarja in hrošča rogača. Prebivalcem in obiskovalcem Vipavske doline bo po koncu projekta, jeseni 2021, na voljo tudi tematsko učna pot, ki bo potekala od izvira Vipave do meje z Italijo. Pot bo usmerjala obiskovalce iz najbolj občutljivih območij narave, hkrati pa jih bo ozaveščala o biotski raznovrstnosti in lepotah doline.

Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z investicijo ureditve brvi preko reke Vipave v Peklu. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Nazaj na projekt