Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za programe na področju kmetijstva

DATUM OBJAVE 30. maj 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za gospodarstvo

Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica in Pravilnika o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica
Mestna občina Nova Gorica objavljaJAVNI RAZPISZa programe na področju kmetijstva1. SPLOŠNI POGOJI

1.1. Upravičenci do sredstev so:
- kmetijska gospodarstva na območju Mestne občine Nova Gorica, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomemben vir dohodka in bodo sredstva investirala v Mestni občini Nova Gorica in obdelujejo na območju Vipavske doline 4 ha primerljivih kmetijskih površin, na območju Trnovsko – Banjške planote pa 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin
- registrirana društva, združenja, krožki in institucije s področja kmetijstva, ki delujejo v Mestni občini Nova Gorica
- pravne osebe, ki imajo osnovno kmetijsko proizvodnjo in sedež na območju mestne občine Nova Gorica

1.2. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za že zaključene investicije.

1.3. Upravičenci vložijo zahtevke na predpisanih obrazcih, ki so na voljo na sedežu Mestne občine Nova Gorica, Oddelku za gospodarstvo in na spletnih straneh občine ter na Kmetijski svetovalni službi. Na teh mestih je na voljo tudi razpisna dokumentacija

1.4. Upravičenec, ki je za določeno investicijo že prejel finančno podporo, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu.
Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna.

1.5. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri oziroma jih je dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Nepopolne vloge, ki se v dodatnem roku ne dopolnijo, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

2. PREDMET RAZPISA – UKREPI

A. Po Pravilniku o finančnih investicijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica.

2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in odvodnja
Namen ukrepa: sofinanciranje zemeljskih del (planiranje, navoz zemlje, založno gnojenje, rigolanje, odstranitev zarasti in podobno) in odvodnje (stroški izvedbe in materiala)
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba)
Višina sofinanciranja: do največ 40 % investicije po normativni kalkulaciji Kmetijske svetovalne službe pri urejanju kmetijskih zemljišč in do največ 40% od ocene vrednosti za odvodnjo
2.2. Namakanje
Namen ukrepa: sofinanciranje izvedbe glavnih vodov, pridobivanje dokumentacije in izvedbe, vrtin, zajezitev in rezervoarjev za namakanje večjih površin izven namakalnega sistema Vogršček
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami
(Fotokopija katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba), potrebna soglasja po veljavni zakonodaji
Višina sofinanciranja: do največ 40 % investicije po priloženih računih, za manj razvito območje do 50%. Prednost pri izbiri bodo imele skupne investicije na večjih površinah

2.3. Urejanje dostopnih poti do kmetijskih površin
Namen ukrepa: sofinanciranje urejanja dostopnih poti do obdelovalnih kmetijskih zemljišč na demografsko ogroženem območju s težjimi pridelovalnimi pogoji (razširitev poti, sanacija, nove poti)
Pogoji za pridobitev sredstev: Zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (zemljiškonjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba za obdelovalno zemljišče. Za razširitev poti in za izgradnjo nove poti je potrebno soglasje lastnikov zemljišča kjer se vrši poseg. )
Višina sofinanciranja: do največ 50 % investicije po oceni priloženih računov materiala

2.4. Ograje za pašnike
Namen ukrepa: sofinanciranje ograj za pašnike
Pogoji za pridobitev sredstev: Zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (Fotokopija katastrskega načrta z vrisani investicijo, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba)
Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po predračunu Kmetijske svetovalne službe, pri čemer se ne upošteva vrednosti dela (po oceni 20% vrednosti materialnih stroškov)

2.5. Zaokroževanje kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo
Namen ukrepa: sofinanciranje zaokroževanja kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo oziroma večjo varnosti pri delu
Pogoji za pridobitev sredstev: Notarsko overjena kupoprodajna pogodba, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami, čista in perspektivna kmetija, ki ima zagotovljenega naslednika, izdelan program rabe zemljišč, minimalna kupljena površina 0,5 ha, če gre za zaokroževanje lahko tudi manj, nova površina mora služiti izključno intenzivni kmetijski proizvodnji
Višina sofinanciranja: do največ 30 % investicije po overjeni kupoprodajni pogodbi

2.6. Pridobivanje dokumentacije
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja lokacijske in gradbene dokumentacije za ukrepe predvidene s tem pravilnikom in za postavitev rastlinjakov
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s prilogami (račun) in predračun celotne investicije
Višina sofinanciranja: do največ 40 % stroškov, če pridobivanje dokumentacije ne presega 12% vrednosti celotne investicije

B. Po Pravilniku o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica.

2.8. Odkup mleka
Namen ukrepa: sofinanciranje povečanih stroškov za zbiranje in prevoza mleka
Pogoji za pridobitev sredstev: izpisi ali kopije računov izvajalca storitve, pridelava mleka na območju Mestne občine Nova Gorica
Višina sofinanciranja: do največ 50 % stroškov
2.9. Osemenjevanje
Namen ukrepa: sofinanciranje osemenjevanja pri goveji živini
Pogoji za pridobitev sredstev: priložene kopije računov izvajalca, ki mora biti pristojen za opravljanje teh storitev
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti za investicije do vključno 15.2.2005

2.10 Nakup plemenskih živali
Namen ukrepa: sofinanciranje povečanja črede plemenske živine
Pogoji za pridobitev sredstev: plemenske živali, vpisane v register, kopija računa, skupno po investiciji najmanj 5 GVŽ
Višina sofinanciranja: do 40% vrednosti investicije

2.11 Kemične analize tal in krme
Namen ukrepa: sofinanciranje kemičnih analiz tal in krme
Pogoji za pridobitev sredstev: Račun izvajalca ( ki mora biti pristojen za opravljanje analize) s seznamom upravičencev, zemljišče na območju Mestne občine Nova Gorica za kemične analize tal, za analize krme pa pridelava krme in stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa do vključno 15.2.2005

2.12. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja s subvencioniranjem analiz in izobraževanja
Pogoji za pridobitev sredstev: Kopije računov, kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica
Višina sofinanciranja: do 100 % stroškov

2.13. Izobraževanje
Namen ukrepa: s sofinanciranjem izobraževanja izboljšati raven znanja kmetijskih pridelovalcev in strokovnjakov s področja kmetijstva
Pogoji za pridobitev sredstev: kopije računov in dostavljeno poročilo/potrdilo o strokovnem izobraževanju
Višina sofinanciranja: do 100 % vrednosti

2.14. Društva
Namen ukrepa: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo o registraciji, program dela s finančno ovrednotenimi postavkami, poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica, izjava o številu članov iz Mestne občine Nova Gorica
Višina sofinanciranja: do 100.000 SIT/društvo, v primeru širšega interesa tudi več.

2.15. Investicije
Namen ukrepa: sofinanciranje nakupa nove strojne opreme razen traktorjev, drugih tehnoloških rešitev za povečanje kvalitete pridelkov in lažjega ter varnejšega dela ter sofinanciranje stroškov upravičene prijave na državne ali mednarodne razpise
Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopija računa, kmetija na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost investicije
Višina sofinanciranja: do 25%; za pridobivanje dokumentacije do 40%, če vrednost tega ukrepa ne presega 12% vrednosti celotne investicije
2.16. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja dokumentacije, primerne tehnološke opreme in gradbenih del z namenom predelave kmetijskih pridelkov na domu in direktne prodaje na domu
Pogoji za pridobitev sredstev: Fotokopije računov, kmetija na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost investicije
Višina sofinanciranja: Za pridobivanje dokumentacije do 40%, če vrednost tega ukrepa ne presega 12% vrednosti celotne investicije, za ostalo do 30% vrednosti računov

Vloge za pridobitev sredstev z zahtevanimi prilogami lahko prosilci pošljejo na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Dodatne informacije dobite na telefonski številki 05-3350172 ali 3350171. Obrazci za prijavo in razpisna dokumentacija je na razpolago na Oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica in na Kmetijski svetovalni službi.
Razpis je odprt za vse ukrepe do 30.6.2005.
IZJAVA.
MERILA IN KRITERIJI A
MERILA IN KRITERIJI B
MNENJE O USTREZNOSTI INVESTICIJE - KSS
VLOGA - KMETIJE
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti