Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za programe na področju kmetijstva

DATUM OBJAVE 13. junij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

Na podlagi Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica in Pravilnika o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica. Mestna občina Nova Gorica objavlja
JAVNI RAZPIS
Za programe na področju kmetijstva
1. SPLOŠNI POGOJI1.1. Upravičenci do sredstev za programe na področju kmetijstva so:
- fizične in pravne osebe, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomemben vir dohodka in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, oziroma bodo sredstva investirale v Mestni občini Nova Gorica
- društva, združenja in krožki s področja kmetijstva, ki delujejo v Mestni občini Nova Gorica
- strokovne institucije s področja kmetijstva
1.2. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za že
zaključene investicije.
1.3. Upravičenci vložijo zahtevke s prilogami:
- mnenje kmetijske svetovalne službe o ustreznosti investicije in oceni možnosti preživetja kmetije
- izjava o kumulaciji sredstev
- davčna številka in številka transakcijskega računa ter naslov banke
1.4. Upravičenec, ki je za določeno investicijo že prejel finančno podporo, ne more ponovno
kandidirati na tem javnem razpisu.
Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna.
1.5. Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri
oziroma jih je dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila.
Nepopolne vloge, ki se v dodatnem roku ne dopolnijo, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.2. PREDMET RAZPISAA. Po Pravilniku o finančnih investicijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica.
Pogoji za pridobitev sredstev (priloge vlogi)
- fotokopija katastrskega načrta
- zemljiškoknjižni izpis ali dolgoročna zakupna pogodba
2.1. Urejanje kmetijskih zemljišč in odvodnja
Namen ukrepa: sofinanciranje zemeljskih del (planiranje, navoz zemlje, založno gnojenje, rigolanje, odstranitev zarasti in podobno) in odvodnje (stroški izvedbe in materiala)
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi podatki in prilogami.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % investicije po normativni kalkulaciji Kmetijske svetovalne službe pri urejanju kmetijskih zemljišč in do največ 50% od ocene vrednosti stroškov za odvodnjo.
2.2. Namakanje
Namen ukrepa: sofinanciranje izvedbe glavnih vodov, pridobivanje dokumentacije in izvedbe vrtin, zajezitev in rezervoarjev za namakanje večjih površin izven namakalnega sistema Vogršček
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi podatki in prilogami, (potrebna soglasja po veljavni zakonodaji).
Višina sofinanciranja: do največ 40 % investicije po priloženih računih, za manj razvito območje do 50%. Prednost pri izbiri bodo imele skupne investicije na večjih površinah.
2.3. Urejanje dostopnih poti do kmetijskih površin
Namen ukrepa: sofinanciranje urejanja dostopnih poti do obdelovalnih kmetijskih zemljišč na demografsko ogroženem območju s težjimi pridelovalnimi pogoji (razširitev poti, sanacija, nove poti).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (za razširitev poti in za izgradnjo nove poti je potrebno soglasje lastnikov zemljišča, kjer se vrši poseg ).
Višina sofinanciranja: do največ 50 % investicije po oceni priloženih računov.
2.4. Ograje za pašnike
Namen ukrepa: sofinanciranje ograj za pašnike
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi podatki in prilogami.
Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po predračunu Kmetijske svetovalne službe, pri čemer se ne upošteva vrednosti dela (po oceni 20% vrednosti materialnih stroškov).
2.5. Zaokroževanje kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo
Namen ukrepa: sofinanciranje zaokroževanja kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo oziroma večjo varnosti pri delu.
Pogoji za pridobitev sredstev: Notarsko overjena kupoprodajna pogodba, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami, čista in perspektivna kmetija, ki ima zagotovljenega naslednika, izdelan program rabe zemljišč, minimalna kupljena površina 0,5 ha, če gre za zaokroževanje lahko tudi manj, nova površina mora služiti izključno intenzivni kmetijski proizvodnji.
Višina sofinanciranja: do največ 30 % investicije po overjeni kupoprodajni pogodbi.
2.6. Pridobivanje dokumentacije
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja lokacijske in gradbene dokumentacije za ukrepe predvidene s pravilnikom.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s prilogami (račun).
Višina sofinanciranja: do največ 12 % vrednosti računa.
2.7. Vzpostavitev pogojev za intenzivno vrtnarsko proizvodnjo
Namen ukrepa: Nakup in montaža plastenjakov, kalilnikov in mrežnikov
Pogoji za pridobitev sredstev: Kmetija usmerjena v vrtnarsko proizvodnjo, investicija zaključena ali v teku. Zagotovljena ustrezna dovoljenja po veljavnih predpisih.
Višina sofinanciranja: do 30% od vrednosti priloženih računov.
B. Po Pravilniku o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Mestni občini Nova Gorica.
2.8. Odkup mleka
Namen ukrepa: sofinanciranje zbiranja in prevoza mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: znana količina odkupljenega mleka (podatki organizatorja zbiranja), pridelava mleka na območju Mestne občine Nova Gorica.
Višina sofinanciranja: do največ 80 % stroškov.
2.9. Osemenjevanje in mastitis program
Namen ukrepa: sofinanciranje osemenjevanja in izvajanje mastitis programa pri goveji živini.
Pogoji za pridobitev sredstev: spisek upravičencev s priloženimi računi izvajalca, ki mora biti pristojen za opravljanje teh storitev.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti.
2.10. Investicije v nakup hladilnih naprav in bazenov za mleko
Namen ukrepa: sofinanciranje nakupa rabljenih ali novih hladilnih naprav in bazenov za mleko zaradi spremembe načina odkupa mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: Pridelava mleka na območju Mestne občine Nova Gorica, račun
Višina sofinanciranja: do največ 55 % vrednosti računa.
2.11. Kemične analize tal in krme
Namen ukrepa: sofinanciranje kemičnih analiz tal (izvajalec mora biti pristojen za opravljanje analize) in krme.
Pogoji za pridobitev sredstev: Račun izvajalca s seznamom upravičencev, zemljišče na območju Mestne občine Nova Gorica za kemične analize tal, za analize krme pa pridelava krme in stalno prebivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti računa.
2.12. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja s subvencioniranjem članarin, analiz in izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev: Kopije računov, kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica
Višina sofinanciranja: do 100 % stroškov.
2.13. Izobraževanje
Namen ukrepa: s sofinanciranjem izobraževanja izboljšati raven znanja kmetijskih pridelovalcev in strokovnjakov s področja kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: kopije računov in dostavljeno poročilo/potrdilo o strokovnem izobraževanju.
Višina sofinanciranja: do 100 % vrednosti
2.14. Društva
Namen ukrepa: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva
Pogoji za pridobitev sredstev: program dela s finančno ovrednotenimi postavkami, poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu, dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica
Višina sofinanciranja: do 200.000 SIT/društvo, v primeru širšega interesa tudi več.
2.15. Promocija
Namen ukrepa: sofinanciranje promocijskih aktivnosti s področja kmetijstva v smislu sofinanciranja stroškov udeležencem na prireditvah, sofinanciranje organizacije prireditev in izdelave promocijskega materiala
Pogoji za pridobitev sredstev: Program dela, kopije računov ali druga dokazila o udeležbi
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti po računih ali oceni stroškov
2.16. Investicije
Namen ukrepa: sofinanciranje primerne strojne opreme in drugih tehnoloških rešitev za povečanje kvalitete pridelkov in lažjega ter varnejšega dela.
Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopija računa, kmetija na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost investicije
Višina sofinanciranja: do 15%, za območje Trnovsko - Banjške planote dodatnih 5%, za čiste kmetije dodatnih 5% vrednosti investicije
2.17. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja dokumentacije, primerne tehnološke opreme in gradbenih del z namenom predelave kmetijskih pridelkov na domu in direktne prodaje na domu
Pogoji za pridobitev sredstev: Fotokopije računov, kmetija na območju Mestne občine Nova Gorica, upravičenost investicije
Višina sofinanciranja: Za pridobivanje dokumentacije do 12% za ostalo do 30% vrednosti računov
2.18. Pilotske investicije in razvojni programi
Namen ukrepa: Razvojne raziskovalno - aplikativne naloge ter investicije, ki imajo za razvoj območja širši pomen
Pogoji za pridobitev sredstev:
- Za investicije: fotokopija računa, utemeljitev investicije
- Za razvojne in raziskovalno - aplikativne naloge: utemeljitev, finančna konstrukcija, po zaključku dostaviti poročilo
Prednost bodo imele vloge, kjer bo izpostavljen vpliv na varovanje okolja ter ohranjajo biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju
Višina sofinanciranja: do 100%
2.19. Sanacija škod
Namen ukrepa: pomoč kmetijam, ki so utrpele škodo na kmetijskih objektih zaradi naravnih in drugih nesreč ter enkratna finančna pomoč kmetijam v težki finančni situaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev: finančno ovrednotena ocena škode, objekt na območju Mestne občine Nova Gorica, za enkratno finančno pomoč pa obrazložitev nastale situacije, pomoč lahko posamezna kmetija pridobi na najmanj 5 let.
Višina sofinanciranja: do 500.000 SIT/kmetijo.


Vloge za pridobitev sredstev z zahtevanimi prilogami lahko prosilci pošljejo na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Dodatne informacije dobite na telefonski številki 05-3350172 ali 3350171. Obrazci za prijavo so na razpolago na recepciji Mestne občine Nova Gorica in na Kmetijski svetovalni službi.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5.11.2003
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti