Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter spodbujanje projektov inovacij

DATUM OBJAVE 20. maj 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za gospodarstvo

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (Ur.l.RS št.142/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 108/2004) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list št.38/05, z dne 15.4.2005) objavlja Mestna občina Nova Gorica

JAVNI RAZPISza spodbujanje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter spodbujanje projektov inovacij
I. NAROČNIK : Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje za:
A. Investicije v nakup nove opreme in generalne obnove obstoječe proizvodnje ter nakup nematerialnih investicij ( stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
Investicije v nakup in komunalno opremljanje zemljišč ter investicije v nakup, gradnjo in opremo poslovnih prostorov niso predmet javnega razpisa.
B. Projekte inovacij kot so izdelava prototipa, pridobitev patenta ali zaščita blagovne znamke, raziskovalni projekti, ki so namenjeni razvoju novih produktov(izdelkov, storitev ali postopkov za gospodarsko dejavnost).

III. NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je pospeševanje razvoja novih, tržno zanimivih izdelkov, spodbujanje inovativnosti in posodobitev opreme in proizvodnih procesov.

IV. VIŠINA JAVNEGA RAZPISA
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa :
A. za investicije je 14.000.000 SIT,
B. za projekte inovacij je 1.000.000 SIT.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči "de minimis".
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 05,22 .
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.

V. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA POMOČI
Upravičeni stroški sofinanciranja so :
A. Za investicije :
 Stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter generalne obnove obstoječe proizvodnje,
 Stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter posebne programske opreme,
B. Za projekte inovacij :
 Stroški za pridobitev patenta,
 Stroški za zaščito blagovne znamke,
 Materialni stroški za izdelavo prototipa,
 Stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu,
 Stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so namenjene izključno raziskovalni dejavnosti na prijavljenem projektu,
 Stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta,

Višina državne pomoči:
 za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za srednja podjetja in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.
Najvišja odobrena vrednost sofinanciranja investicij je do 3.000.0000 SIT.
Prosilcem, ki so na enem od dosedanjih razpisov iz tega naslova že prejeli sredstva sofinanciranja, se pripadajoča sredsta po tem razpisu odobrijo le v višini 70 %.
V primeru, da višina zaprošenih sredstev vseh prosilcev, ki prvič kandidirajo za sofinanciranje investicij, presega 2-kratni znesek razpoložljivih sredstev razpisa, si komisija pridržuje pravico, da zavrne vloge prosilcev, ki so v preteklih dveh letih že prejeli sredstva iz naslova tega ukrepa.
 za projekte inovacij znaša do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.

VI. OSNOVNI POGOJI SODELOVANJA
Po 4. in 5. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica lahko na razpisu sodelujejo podjetja, ki:
 imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica,
 izpolnjujejo pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR, ...) ali srednjo gospodarsko družbo (manj kot 250 zaposlenih, letni promet manjšiod 40 mio EUR,...) ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik
 niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem
poslovanju (Ur.l.RS št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – odl.US),
 niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje,
 ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija,

Posebni pogoji sodelovanja so :
A. Za investicije
 da imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica in/ali investirajo v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma v novo dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica ter zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev.
B. Za projekte inovacij
 Ob prijavi na razpis morajo podjetja razpolagati z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično ali tehnološko rešitvijo, katere izvedbo prijavljajo za sofinanciranje oziroma mora biti rešitev v zaključni fazi, če prijavljajo raziskave v zvezi s s to inovacijo.
 Za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke in izdelave prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v Novi Gorici.
 Prijavitelji za delo na prijavljenem projektu lahko zaposlijo izumitelja novosti ali raziskovalca, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti

 Projekte inovacij lahko sofinancirajo tudi druge organizacije, ki se zavežejo spoštovati
določbe razpisa pri prijavi in izvajanju prijavljenega projekta.


VII. MERILA ZA OCENITEV VLOG
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Prednost pri izboru vlog bodo imeli upravičenci, ki se prvič prijavljajo na razpis.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije.

VIII. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2005. Naročnik bo sofinanciral izbrane prijave projektov, ki so ali bodo realizirani od vključno 16.11.2004 do vključno 15.11.2005.

IX. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI
Javni razpis bo odprt do 9.9.2005. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 9.9.2005. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno 9.9.2005 (velja poštni žig do vključno 8.9.2005 ali oddaja v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do 9.9.2005 do 14.00 ure) Vlogo je potrebno oddati Mestni občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo "NE ODPIRAJ - RAZPIS - SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ TER PROJEKTI INOVACIJ in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge obravnavala 12.9.2005 in v roku 8 (osmih) dni od obravnave vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od zaključka razpisa.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge je na voljo na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba št.29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu: http://www.nova-gorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel.št. 05 3350 170 (Tatjana Gregorčič) in 3350171 ter na tel.št. 3350 175 (Majda Metličar), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica na tel.št. 05 3306 600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali neda.seljak@ozs.siMestna občina Nova Gorica
investicije
inovativni projekti
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti