Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest in stroškov samozaposlovanja

DATUM OBJAVE 25. maj 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za gospodarstvo

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (Ur.l. RS št.142/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 108/2004) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list št. 38/05, z dne 15.4.2005) objavlja Mestna občina Nova Gorica

JAVNI RAZPISza subvencioniranje novih delovnih mest in stroškov samozaposlovanja
I. NAROČNIK: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 N0va Gorica.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje:
A. Samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje -
Območna služba Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod) prijavljena kot brezposelna oseba.
B. Samozaposlitev osebe, ki je vključena v program Primorskega tehnološkega parka za
spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij
C. Zaposlitev osebe, ki je na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino
težje zaposljivih oseb v skladu s Pravilnikom o izvajanju aktivne politike zaposlovanja
D. Zaposlitev osebe z višjo in visoko izobrazbo, ki ji je to prva zaposlitev in je prijavljena
na Zavodu kot brezposelna oseba.

III. NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je reševanje problema brezposelnosti oseb, ki spadajo v skupino težje zaposljivih oseb, spodbujanje prvih zaposlitev oseb z višjo in visoko izobrazbo, spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij ter spodbujanje podjetništva v malem gospodarstvu.

IV. VIŠINA JAVNEGA RAZPISA
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa je
10.000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 05,22
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči " de minimis".
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.

V. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA POMOČI
Upravičeni stroški sofinanciranja so :
A. Za samozaposlitev:
Za realizacijo samozaposlitve se dodelijo sredstva v višini do 5 inimalnih plač v
enkratnem znesku ali do 7 minimalnih plač v enkratnem znesku v primeru da se
samozaposli invalid.
B. Za samozaposlitev
Za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je vključena v program Primorskega tehnološkega
parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij se dodelijo sredstva v
višini do 10 minimalnih plač v enkratnem znesku.
C. Za zaposlitev brezposelne osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih oseb
Za realizacijo zaposlitve brezposelne osebe, ki spada v skupino težje zaposljivih oseb, se
dodelijo sredstva v višini do 7 minimalnih plač v enkratnem znesku

D. Za prvo zaposlitev brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo
Za realizacijo prve zaposlitve brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo se dodelijo
sredstva v višini do 9 mesečnih plač v enkratnem znesku, skladno s predpisi, ki določajo
višino osnovne plače glede na delovno mesto in izobrazbo osebe, ki se prvič zaposli.
Zaposlitev mora biti zagotovljena za najmanj dve leti od sklenitve delovnega razmerja.

VI. OSNOVNI POGOJI SODELOVANJA
Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
A. Za sofinanciranje samozaposlitve
Prijavijo se lahko brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno
bivališče v Mestni občini Nova Gorica, so bile prijavljene na Zavodu najmanj tri mesece
pred realizacijo samozaposlitve in ki v obdobju določenim z razpisom, realizirajo
samozaposlitev v okviru programa za spodbujanje samozaposlovanja Zavoda.
Samozaposlitev mora trajati vsaj tri leta od dne samozaposlitve, s sedežem v Mestni
občini.
B. Za sofinanciranje samozaposlitve osebe, ki je vključena v program
Primorskega tehnološkega parka
Prijavijo se lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, ter v obdobju
določenim z razpisom realizirajo samozaposlitev v okviru programa Primorskega
tehnološkega parka za spodbujanje ustanavljanja tehnološko usmerjenih podjetij na
območju Mestne občine Nova Gorica. Samozaposlitev mora trajati vsaj tri leta od dne
samozaposlitve, s sedežem v Mestni občini.
C. Za sofinanciranje zaposlitve brezposelnih oseb, ki spadajo v skupino težje
zaposljivih oseb
 Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti. Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih.
 Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo gospodarsko družbo skladno s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
• niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
• niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur.l.RS št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – odl.US),
• niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje,
• ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport,
kmetijstvo, ribištvo in živilskopredelovalna industrija,
 zaposlijo lahko brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče v Mestni občini, so bili prijavljeni na Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb:
• dolgotrajno brezposelni (prijavljeni na Zavodu več kot leto dni),
• invalidi,
• starejši od 50 let,
• mladi do 26 let brez izobrazbe ali delovnih izkušenj,

D. Za sofinanciranje prve zaposlitve brezposelnih oseb z višjo in visoko izobrazbo
 Zaposlitev mora trajati vsaj dve leti. Prijavljena zaposlitev mora predstavljati povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih.
 Prijavijo se lahko delodajalci, ki imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, izpolnjujejo pogoje za malo in srednjo gospodarsko družbo skladno s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik posameznik in:
• niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
• niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Ur.l.RS št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – odl.US),
• niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje,
• ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport,
kmetijstvo, ribištvo in živilskopredelovalna industrija,
 bodo zagotovili zaposlitev na delovnem mestu z zahtevano ustrezno stopnjo
izobrazbe brezposelnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče v Mestni občini, so bili prijavljeni na Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom zaposlitve ter so iskalci prve zaposlitve z višjo ali visoko izobrazbo,
 bodo predložili program uvajanja (dela), ki zagotavlja usposabljanje za samostojno opravljanje dela v stroki ali poklicu, ki ga delodajalec potrebuje in traja za brezposelne osebe z višjo izobrazbo najmanj devet mesecev in za brezposelne osebe z visoko izobrazbo najmanj dvanajst mesecev, od sklenitve delovnega razmerja.
Naročnik bo sofinanciral maksimalno dve novi zaposlitvi pri delodajalcu, ki se prijavlja na razpis.

Prijavitelji, ki so pri Zavodu že pridobili oziroma bodo pridobili sredstva za samozaposlitev, prvo zaposlitev ali zaposlitev v višini določeni z razpisom, do finančnih sredstev, ki jih dodeljuje Mestna občina Nova Gorica niso upravičeni.

VII. MERILA ZA OCENITEV VLOG
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Prednost pri izboru vlog bodo imeli upravičenci, ki se prvič prijavljajo na javni razpis in brezposelni, ki so na Zavodu prijavljeni daljše obdobje.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje stroškov posamezne realizirane samozaposlitve oziroma stroškov novega delovnega mesta.

VIII. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2005.
Upoštevane bodo vse izbrane realizirane samozaposlitve oziroma zaposlitve od 16.11. 2004 do vključno 15.11.2005.

IX. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI
Javni razpis bo odprt do 9.9.2005. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 9.9.2005. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno 9.9.2005 (velja poštni žig do vključno 8.9.2005 ali oddaja v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do 9.9.2005 do 14.00 ure). Vlogo je potrebno oddati Mestni občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo "NE ODPIRAJ – RAZPIS – SUBVENCIONIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST IN STROŠKOV SAMOZAPOSLOVANJA" in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge obravnavala 12.9.2005 in v roku 8 (osmih) dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od zaključka razpisa.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba št.29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu: http://www.nova-gorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel.št. 05 3350 170 (Tatjana Gregorčič) in na tel.št. 05 3350 175 (Majda Metličar), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica na tel.št. 05 3306 600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali neda.seljak@ozs.si


Mestna občina Nova Gorica
RAZPISNA DOKUMENTACIJA-SAMOZAPOSLITVE PTP
TEŽJE zaposljiva os. 2005
PRVA ZAPOSLITEV
SAMOZAPOSLITEV
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti