Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni zavod za šport Nova Gorica - Javna ponudba za oddajo fitnesa v najem

DATUM OBJAVE 11. junij 2008
VIR Mestna občina Nova Gorica

JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT
NOVA GORICA
Bazoviška 4
5000 NOVA GORICA

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.84/2007) objavljamo

JAVNO PONUDBO ZA ODDAJO FITNESA V NAJEMA. Predmet javnega zbiranja pisnih ponudb:1. Najemodajalec Javni zavod za šport Nova Gorica, odda v najem poslovni prostor Fitnes center s savno in pripadajočimi garderobami na Bazoviški 4, 5000 Nova Gorica s površino v izmeri 276m2 za opravljanje športne dejavnosti - fitnesa.B. Pogoji ponudbe: 1. Ponudbo lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje športne dejavnosti in ima za opravljanje športne dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2. Izklicna mesečna najemnina znaša 1.104 EU (brez DDV).

3. Stroški in dajatve v zvezi z uporabo poslovnega prostora niso vključeni v najemnini in bremenijo najemnika.

4. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas - dveh let, z možnostjo podaljšanja najemniškega razmerja.

5. Ponudba mora vsebovati:
- izpisek iz sodnega registra za oz. priglasitveni list,
- navesti reference s področja nameravane športne dejavnosti
- navedbo ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne,
- dokazilo o plačilu varščine,
- potrdilo o registraciji.

6. Ponudniki morajo v roku za predložitev ponudb vplačati varščino v višini 200,00 EUR na TRR Javni zavod za šport Nova Gorica št. 012846030721480.

7. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino ostalim pa bo vrnjena v 10 dneh po javnem odpiranju ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik odstopi od najema ali ne podpiše najemne pogodbe v roku 5 dni od poziva, varščina zapade v korist najemodajalca.

8. Izbrani ponudnik-najemnik bo moral:
- opremiti fitnes z ustrezno fitnes opremo
- obnoviti fitnes prostor in garderobe
- za čas najema prostor zavarovati pri zavarovalnici proti kraji, požaru, izlivu vode in civilni odgovornosti,
- cena uporabe fitnesa za društva in klube, ki imajo stalni sedež v MONG mora ostati enaka kot do sedaj (veljavni cenik bo priloga pogodbe)
- čiščenje prostora bremeni najemnika

9. Pisne ponudbe z oznako " PONUDBA ZA Fitnes center – NE ODPIRAJ" morajo ponudniki dostaviti najkasneje do 20.06.2008 do 13,00 ure na naslov: Javni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica. Za pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo oddane z priporočeno pošto do 19.06.2008.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni predvidoma do 30.06.2008

11. Najemodajalec lahko brez odškodninske odgovornosti in brez pojasnila, postopek oddaje v najem ustavi do sklenitve najemne pogodbe oz. se odloči, da ne izbere nobenega ponudnika.

12. Vse dodatne informacije v zvezi z objavo je mogoče dobiti na sedežu Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Bazoviška 4. ali na telefonu 05/330 20 20.C. Odpiranje ponudb:1. Javno odpiranje ponudb bo v petek, 20.06.2008 ob 13,15 uri v sejni sobi JZŠ v telovadnici Partizan, Erjavčeva 8, Nova Gorica. Zastopniki pravnih oseb morajo imeti pooblastilo za zastopanje.


V Novi Gorici, 10.06.2008

Direktor: Uroš Jug
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti