36. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 17. aprila 2018 ob 15.30 uri

datum: 13.04.2018

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-26/2014-104
Nova Gorica, 13. aprila 2018

V A B I L O


Sklicujem 36. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 17. aprila 2018 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje odbora za prostor, ki je bila 13. 3. 2018
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
3.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna agencija, Nova Gorica, za leto 2017
4.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 2018
5.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG (skrajšani postopek)
6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnih prostorov za nedoločen čas v IV. nadstropju stavbe MONG
7.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o OPN MONG (skrajšani postopek)  
8.    Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1
9.    Predlog Sklepa o podaji predhodnega soglasja KS Kromberk-Loke za menjavo  nepremičnin parc. št. 381/3 k. o. Kromberk za parc. št. 383/6 iste k. o.
10.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                            Aleš Dugulin
                                           PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva