33. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 23. julija 2018 ob 16.30 uri

datum: 20.07.2018

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo
in zdravstvo

 

Številka: 900-29/2014-86
Nova Gorica, 20. julija 2018


V A B I L O

Sklicujem 33. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 23. julija 2018 ob 16.30 uri
v zeleni  dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1. Potrditev zapisnika 32. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 18. 6. 2018
2. Predlog Sklepa o sprejemu Mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Nova Gorica
3. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018
4. Razno. 

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 mag. Lara Beseničar Pregelj
         PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
• župan
• člani komisije
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva
• k točki 2 – ZD Nova Gorica Osnovno varstvo