1. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 19. februarja 2019 ob 18. uri

datum: 14.02.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-1
Nova Gorica, 14. februarja 2019


V A B I L O


Sklicujem 1. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 19. februarja 2019 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)
2.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana
3.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava)
4.    Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu« (prva obravnava)
5.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k.o. Branik   
6.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)
7.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Luka Manojlović
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva