8. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 26. septembra 2019 ob 15. uri

datum: 12.09.2019

kategorija: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-38/2019-3
Nova Gorica, 12. september 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 26. septembra 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. julija 2019 in 3. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 29. avgusta 2019 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Šolski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2018 in o razporeditvi čistega dobička iz poslovnega leta 2018 JP Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta d. o. o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2018 in o razporeditvi čistega dobička iz poslovnega leta 2018 JP Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta d. o. o., Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo za leto 2018

7.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep Sveta zavoda Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Dopis Mladinskega centra Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica

Sklep o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog cene programa predšolskega oddelka prilagojenega programa Osnovne šole Kozara Nova Gorica z obrazložitvijo

10.    Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019.

Sklep o seznanitvi s poročilom o stanju investicij v proračunu MONG za leto 2019 ter obrazložitev

Poročilo o stanju investicij v proračunu MONG za leto 2019

 
 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN