V Trnovskem gozdu obeležili 250 letnico prvega gozdnogospodarskega načrta

datum: 02.06.2021

kategorija: Ali ste vedeli?

Prvi gozdnogospodarski načrt za Trnovski gozd, Flameckov načrt, je bil izdelan že leta 1771. Na ekskurziji, ki so se je udeležili gozdarji in prebivalci lokalnih skupnosti, so spoznali različne vidike gospodarjenja s Trnovskim gozdom in njegovo 250 letno zgodovino, ter ga primerjali z današnjim stanjem.

Pred 250 leti je gozdar Franz Flameck v gozdarskem načrtu za Trnovski gozd zapisal: »Za stalno ohranitev obstoja Visokega in črnega gozda je sedanji izdelek narejen na dva načina, in sicer so po prvem zmogljivosti teh gozdov približno ocenjene glede na njihovo stanje in rastno kakovost in iz tega sorazmerno s prirastkom v 120 letih izračunan donos, ki se bo lahko izkoriščal (sekal) za vse večne čase. Po drugem načinu pa bo v prvih treh delih (ne da bi videli količino lesa, ki se bo vsako leto posekala) tudi pokazano, koliko se bo lahko v teh po geometrični vsebini vsako leto večno trajno odvzelo, …« in s tem že pred 250 leti utemeljil trajnostno gospodarjenje s Trnovskim gozdom.

Od tedaj je slovenska gozdarska šola prehodila dolgo pot, danes pa sta poleg temelja trajnosti, ki ga je takrat utemeljil Flameck, v veljavi še principa sonaravnosti (gospodarjenje z gozdovi se prilagaja naravi, uporaba in usmerjanje naravnih procesov za dosego gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih ciljev) in večnamenskosti (upoštevanje vseh funkcij gozda - ekonomske, ekološke in socialne – pri sprejemanju odločitev o gospodarjenju z gozdovi).  

Edo Kozorog, vodja območne enote Tolmin Zavoda za gozdove Slovenije, je ob dogodku izjavil: »Gozdarji v gozdnogospodarskem območju Tolmin nadaljujemo tradicijo, ki so nam jo zapustili predhodniki. Meritve in kazalniki nam kažejo, da je stanje Trnovskega gozda bistveno boljše kot pred 250 leti. Naša skrb pa je, da ga trajno ohranjamo in pripravimo na soočanje s podnebnimi spremembami in drugimi izzivi sedanjega in prihodnjega časa.«

V primerjavi z letom 1771 je danes lesna zaloga Trnovskega gozda večja za skoraj 100 m3/ha, letni prirastek je skoraj trikrat višji. Več kot dvakrat je višji tudi letni možni posek, ki danes znaša preko 50.000 m3. V dobrem stanju sta tudi zaščitena narava in biotska raznovrstnost v Trnovskem gozdu - gozdnih  rezervatov oziroma gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju, je kar 7 %, delež odmrlega drevja pa znaša 11 % celotne biomase. V preteklosti je bil delež pomlajenih površin (mladovij in pomlajencev) prenizek, trenutno pa se približujemo k optimalnemu stanju.

Mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, je na dogodku izpostavil pomen sodelovanja deležnikov v procesu obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, ki lahko s sodelovanjem prispevajo k viziji in strategiji gospodarjenja z gozdovi v prihodnjih 10 letih. Ob zaključku dogodka je povedal: »Tradicija gospodarjenja z gozdom na Trnovski planoti pooseblja slogan letošnjega Tedna gozdov - Načrtno z gozdom! Počaščeni smo, da smo del dolgoletne tradicije gozdarstva na slovenskem, in da jo imamo priložnost skupaj nadaljevati.«

Teden gozdov je vsakoletna akcija promocije gozdov in gozdarstva. Geslo Tedna gozdov 2021 je »Načrtno z gozdom!«. Glavna tema je načrtovanje razvoja gozdov, izpostavljeni temi pa bosta tudi gozdne učne poti in velike zveri. V tednu gozdov se tradicionalno po vsej Sloveniji zvrsti serija prireditev, ki jih organizirajo gozdarske institucije.  Zaključni dogodek Tedna gozdov 2021 bo potekal v nedeljo, 30. maja 2021, v Bistrici ob Sotli. Na tradicionalnem pohodu ob Srečanju evropopotnikov 2021 in Evropohodu »EURORANDO« 2021, katerega častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, bodo Teden gozdov 2021 sklenili na Gradu Podsreda.

Dodatek - preglednica: primerjava kazalnikov gospodarjenja z gozdovi med leti 1771 in 2021

Kazalnik / leto

1771

2021

Površina gozda (ha)

9.230

8.869

Proizvodna doba (let)

120

135

Optimalna lesna zaloga (m3/ha)

/

324

Dejanska lesna zaloga (m3/ha)

276

353

Letni prirastek lesa (m3/ha)

2,8

6,6

Delež mladovij (%)

33,2

8,5

Letni možni posek (m3)

21.908

53.807

 

Več informacij: www.zgs.si

 

DSC_0739  DSC_0770  Flameckov načrt  

Slika1