Strateški načrt dostopnosti Mestne občine Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica je skupaj s predstavniki invalidskih organizacij  pripravila Strateški načrt dostopnosti (SND), ki opredeljuje, kako naj občina v bodoče rešuje težave z dostopnostjo do javnih ustanov in storitev za gibalno ovirane, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, starejše in vse druge, ki imajo težave z dostopom do prostora, informacij in storitev.

Podlaga za pripravo SND je bil tudi v letu 2017 sprejet Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017), ki v  22. členu med drugim določa, da je gradnja in uporaba objektov v javni rabi dostopna vsem ljudem ne glede na njihovo trajno ali začasno oviranost. 

Za javne ustanove v Mestni občini Nova Gorica je strokovna skupina, imenovana v okviru priprave SND, preverila, kako lahko do njih dostopajo ljudje z oviranostmi in kakšni ukrepi na zunanjih površinah bi bili potrebni za izboljšanje dostopa do njih. Znotraj nekaterih ustanov so pripravljavci preverili tudi, kakšne ovire čakajo obiskovalce pri dostopu do prve informacijske točke, na kateri se lahko sreča z zaposlenim, ki mu lahko pomaga naprej po ustanovi. Dokument SND zajema dostopnost prostora, dostopnost informacij in dostopnost storitev.

Mestna občina Nova Gorica je s sprejetjem Strateškega načrta dostopnosti dobila jasno strategijo o reševanju težav v zvezi z dostopnostjo invalidov, na podlagi katere v reševanje dostopnosti in izvajanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti vključi tudi vse javne zavode in celotno lokalno skupnost. S pričujočim dokumentom tako sledimo tudi načelom, ki jih je občina prevzela s sodelovanjem v projektu Občina po meri invalidov.

 

Strateski_nacrt_dostopnosti_MONG_2019.pdf

1_graficna_priloga_SND_MONG_2019.pdf

 

 

2_CPS MONG_končni dokument.pdf

3_VDC_pobuda_Rožna dolina.pdf

4_Z belo palico po mestu.pdf

5_Univerzalna_stanovanjska_graditev.pdf

6__Infrastruktura_za_pesce_-_splosne_usmeritve_V1.00_podpis.pdf

7_Inkluzivno_oblikovanje_in_dostop_do_informacij.pdf

8_Lahko je brati 1 - Uvod.pdf

9_Lahko je brati 2 - Pravila.pdf

10_poročilo o dostopnosti ZD Nova Gorica.pdf