Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo

Vodja Oddelka za za okolje, prostor in javno infrastrukturo: Aleksandra Torbica.
tel: 05 3350140
e-pošta:
soba: 30/I


Kontaktna oseba: Merita Kajdomqaj
tel: 05 3350141
faks: 05 3021233
e-pošta:
soba: 29/I

Zaposleni

Filipčič Mitja - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Filipič Polona - višja svetovalka za okolje in prostor
Ipavec Nataša - Višja svetovalka za okolje in prostor
Jakin Uroš - Višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Jurca Niko - podsekretar za področje urejanja prostora
Kajdomqaj Merita - poslovna sekretarka V-II
Kobe Tavčar Ana - koordinatorka VII/2
Likar Nataša - višja svetovalka za okolje in prostor
Matelič Silvana - vodja Službe za javno infrastrukturo in nepremičnine
Merljak Mateja - višja svetovalka za okolje in prostor
Mezgec Vanda - vodja Službe za okolje in prostor
Pregelj Branko - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Rijavec Nataša - strokovna sodelavka VII/2-I za promet in komunalno opremljanje
Rosič Matjaž - višji svetovalec za javno infrastrukturo in nepremičnine
Šircelj Ingrid - višja svetovalka za okolje in prostor
Torbica Aleksandra - vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Vules Mija - Svetovalka za nepremičnine

Obrazci


Lokacijska informacija
Potrdilo o namenski rabi zemljišča v občinskih prostorskih aktih
Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Mestne občine Nova Gorica
Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev s hrupom
Izdaja projektnih pogojev za gradnjo ter izdaja soglasja h gradnji v varovanem pasu občinske ceste
Komunalni prispevek
Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Potrdilo o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine
Prijava obveznosti plačila občinske takse
Dovoljenje za popolno ali delno zaporo ceste