Datum: 07.12.2021
Vir:
Rubrika:

Objave nadzornega odbora

DatumNaslov
28.02.2018Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedno investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 - telovadnica Dornberk
27.12.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10067 - sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016
29.11.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja izvajalca gospodarske javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
30.08.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10079- investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za vrtce v letu 2016
28.06.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016
14.06.2017Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 in nad izpolnjevanjem predlogov ter priporočil Nadzornega odbora iz nadzora nad Zaključnim računom za leto 2014 in 2015
12.01.2017Končno poročilo o opravljenem nadzoru Glavnega programa 1302 - lastni promet in infrastruktura, podpogram 13029006 - investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest - pločnik Dorbnerk - Draga
21.12.2016Poročilo o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica
16.11.2016Poročilo o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica
12.10.2016Poročilo o opraljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev - Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda
<< 123 45