MONG
domovnazajnatisnie-po1tapomoè
Iskanje po uradnih objavah

Navodila:
V polje za iskanje vpišite niz, ki bi ga radi našli v podatkovni zbirki sporočil.
Vsi akti
LetoMesec
202212345
2021123456789101112
2020123456789101112
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
 
Izpis vseh sporočil

Izpis vseh aktov

DatumNaslovRubrika
06.05.2022Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans IOdlok
22.04.2022Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 5230/9 k. o. ŠmihelSklep
24.03.2022Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1283/12 k. o. KromberkSklep
24.03.2022Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1290/19 k. o. KromberkSklep
24.03.2022Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/17 k. o. BateSklep
24.03.2022Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2034 k. o. PrvačinaSklep
24.03.2022Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2022Sklep
24.03.2022Sklep o seznanitvi s poročilom občinske uprave in Javnega zavoda za šport Nova Gorica pripravljenim na podlagi Končnega poročila Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad upravljanjem Kajak centra v SolkanuSklep
24.03.2022Sklep o potrditvi predloga Sporazuma o sodelovanju na projektu Prevzem in tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček in organiziranju gospodarske javne službe upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnega namakalnega sistema NaSklep
24.03.2022klep o potrditvi predloga pogodbe o prenosu lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod VogrščekSklep
24.03.2022Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG za leto 2022 in o sprejemu Programa izvajanja gospodarskih javnih služb vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG za leto 2022Sklep
24.03.2022Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021 za Mestno občino Nova Gorica in o potrditvi Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta lokalnega energetskegSklep
24.03.2022Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2021Sklep
10.03.2022Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022 in h kadrovskemu načrtu javnega zavoda za leto 2022 z dne 1. 3. 2022Sklep
10.03.2022Sklep o podaji soglasja k Statutu Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 1. 3. 2022Sklep
25.02.2022Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova GoricaOdlok
10.02.2022Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra za nepremičnine s parcelno številko 1187/28, parcelno številko 1175/4, parcelno številko 1182/14 ter parcelno številko 1182/31, vse k.o. 2302 - KromberkSklep
10.02.2022Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji pravnega posla, ki ni bil predviden v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – odkup zemljišča parcela št. 21/100 k.o. 2304 - Nova GoricaSklep
10.02.2022Sklep o sprejemu letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2022Sklep
10.02.2022Sklep o podaji soglasja zavodu GOLEA, Nova Gorica za zadolževanjeSklep
123456789 >>