V Novi Gorici pridobili regijski Center za krepitev zdravja ter sredstva za nakup sedmih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev

datum: 21.03.2018

kategorija: V središču

Na Mestni občini Nova Gorica smo uspešno kandidirali na javnem razpisu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« za sofinanciranje investicij Ministrstva za zdravje, in sicer nam je uspelo pridobiti sredstva v višini 251.915,95 € za rekonstrukcijo, zaključno obdelavo in nakup notranje opreme za ureditev prostorov Centra za krepitev zdravja v stavbi Osnovne šole Kozara v Novi Gorici. Center naj bi dokončno uredili do konca letošnjega leta. V Osnovni šoli Kozara bo deloval do izgradnje novega zdravstvenega doma v Novi Gorici, ko bomo vanj preselili tudi Center za krepitev zdravja.

Prostore Centra za krepitev zdravja bo vzpostavila Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju z Zdravstvenim domom Osnovno varstvo Nova Gorica, ki je v okviru projekta pridobil sredstva za sedem novih zaposlitev. Programi, ki jih bosta  Zdravstveni dom Osnovno varstvo in Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo izvajala v Centru za krepitev zdravja, so namenjeni preventivni dejavnosti za ohranjanje zdravja. V programe se bodo lahko vključevali tako odrasli kakor otroci. Več bo poudarka na vključevanju kroničnih bolnikov in ranljivih skupin ter aktivnemu iskanju tiste populacije, ki se manj vključuje v zdravstvene programe. S pomočjo centra želimo uvajati model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju na območju delovanja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica. Investicija bo sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Sredstev slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike v razmerju 80:20. 

Mestna občina Nova Gorica je v lanskem letu uspešno kandidirala tudi na javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa sedmih avtomatskih zunanjih defribrilatorjev in pridobila sredstva v višini 7.996,80 €. Celoten nakup je znašal 12.395, 81 €, razliko do tega zneska pa je kril Zdravstveni dom Nova Gorica. Defibrilatorji so bili predani v upravljanje Zdravstvenemu domu Nova Gorica, ki jih je v februarju namestil na objekte svojih oddaljenih postaj, in sicer na območju Mestne občine Nova Gorica v Čepovanu in Dornberku ter v sosednjih občinah v Mirnu, Kanalu, Desklah, Šempetru in na občinski stavbi na Dobrovem.