Prijava škod v kmetijstvu za obdobje 11. 6. - 24. 8. 2019

datum: 10.01.2020

kategorija: V središču

Uprava RS za zaščito in reševanje je potencialnim oškodovancem po neugodnih vremenskih razmerah v tekoči kmetijski proizvodnji v obdobju med 11. junijem in 24. avgustom 2019 poslala prednatisnjene obrazce za prijavo škod, na katerih so navedeni podatki o oškodovancih in potencialno poškodovanih GERK-ih (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva). Prijave sprejema občina, na območju katere ležijo GERK-i. Za območje Mestne občine Nova Gorica sprejemamo prijave na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno v pisarni št. 36 v 1. nadstropju.

Rok za oddajo prijav škode je 16. januar 2020.

Oškodovanci predtiskane obrazce dopolnijo z:
- odstotkom dejanske poškodovanosti posameznih kultur,
- dejansko poškodovano površino,
- zavarovalnico in številko zavarovalne police,
- višino izplačane škode s strani zavarovalnice.

Poleg predtiskanega obrazca je prijavi potrebno priložiti:
- dokazilo o izpadu prihodka,
- izjavo de minimis glede enotnega podjetja,
- zapisnik zavarovalnice,
- fotokopijo zavarovalne police, iz katere mora biti razvidna površina zavarovanih kmetijskih kultur, potrdilo o izplačilu zavarovalnice (iz potrdila mora biti razvidna številka zavarovalne police, datum sklenjenega zavarovanja in višina izplačane zavarovalnine s strani zavarovalnice)

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. številko: 05/ 33 50 172.

Prilagamo:

1) Obrazec za prijavo škode za oškodovance, ki niso prejeli prednatisnjenega obrazca 2.09

obrazec 2.09.docx

2) Obrazec: Izjava o enotnem podjetju, ki je obvezna priloga prijave škode. V kolikor ima oškodovanec še kakšno registrirano dejavnost, kot podjetje ali s.p., mora v tabelo na obrazcu vnesti zahtevane podatke o tem podjetju, izjavo izpolniti in podpisati. Če pa nima druge dejavnosti, izjavo samo izpolni in podpiše.

Izjava - priloga.pdf