Komunalna in prometna infrastruktura

Komunala Nova Gorica d.d.

Zbiranje, prevoz, odlaganje in predelava komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin za mesto Nova Gorica in vzdrževanje občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, vzdrževanje pokopališč in pogrebna služba

Vodovodi in kanalizacija d.d. Nova Gorica

Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Kolektor CPG d.o.o.

Vzdrževanje občinskih javnih cest in opravljanje zimske službe v naseljih izven mestnega območja

Želva d.o.o., enota Nova Gorica

Vzdrževanje cest in javnih površin na območju mesta (naselja Nova Gorica, Pristava, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina)

Javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.

Oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja

Adriaplin d.o.o.

Lokalna gospodarska javna služba sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina

Eko-energetika Ormož

Služba za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnikov

Mestne storitve Javno podjetje d.o.o. Nova Gorica

Upravljanje parkirišč s parkirnino, upravljanje in urejanje mestne tržnice ter plakatiranje in izobešanje transparentov

Elektro Primorska

Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja

Interenergo

Upravljanje in vzdrževanje svetilk javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica