Vloga za enkratno občinsko denarno socialno pomoč ob rojstvu otroka

Obrazci:
Vloga za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka

Kontakt:

Mestna občina Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 Nova Gorica

Oddelek za družbene dejavnosti
Petra Sismond
1. nadstropje, soba št. 35
telefon: 05/335-0-352
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.siOpis postopka:  

Enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka pripada staršem otroka ob pogoju, da je otrok živorojen, da je državljan Republike Slovenije in da ima vsaj z enim od staršev stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica.

Po izteku 3 mesecev od dneva rojstva otroka starša ne moreta več uveljavljati pravice do enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Enkratna občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka se nakaže po dokončnosti odločbe na transakcijski račun tistega od staršev, ki je naveden v vlogi in ima stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica.

Višina enkratne občinske denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500,00 EUR.

Pravna podlaga:

Odlok o občinskih denarnih socialni in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/19)

Pri odločanju o denarni pomoči se smiselno uporabljajo določbe:
Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

 

Taksa:
Takse ni.