Dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov

Obrazci:
Vloga za izdajo, podaljšanje ali spremembo dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov

Prijava prenehanja opravljanja dejavnosti avto-taksi prevozov

Kontakt:
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe
3. nadstropje, soba 2
telefon: 05-33 50 131, fax: 05-30 21  233
elektronska pošta:


Opis postopka:

V vlogi za izdajo, podaljšanje ali spremembo dovoljenja za opravljanje avto-taksi službe na območju Mestne občine Nova Gorica je potrebno navesti podatke o vlagatelju, vozilih in voznikih taksijev ter priložiti zahtevane priloge kot zahteva obrazec vloge, ki je enoten za vse tri postopke.

 • Kdaj in zakaj je potrebna sprememba dovoljenja: ko se spremeni katerikoli pogoj in s tem priloga k vlogi podani ob pridobitvi dovoljenja; vlogo za spremembo je potrebno podati v roku največ 8 dni po nastanku spremembe.
 • Kdaj vložiti zahtevek za podaljšanje dovoljenja: 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja.

 
Zahtevane priloge:
Na obrazcu so navedene obvezne priloge :

 • odločbe o podelitvi licence za opravljanje avto-taksi prevozov, 
 • licence za  vsako avto-taksi vozilo ter
 • potrdila o plačani letni  občinski taksi (glej postopek Prijava obveznosti plačila občinske takse  - Pri nabavi nadomestnega vozila se občinska taksa prenaša, pri nakupu dodatnega vozila pa je potrebno plačati letno občinsko takso).
   

Prevoznik oziroma voznik mora svojo usposobljenost dokazati z

 • vozniškim dovoljenjem in
 • potrdilom o opravljenem izpitu o poznavanju območja in njegovih lokalnih posebnosti. Preizkus znanja za potrdila opravlja Ljudska univerza v Novi Gorici.

   

Pravna podlaga:
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Odlok o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica

Taksa:
22,60 EUR.

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse