Prijava obveznosti plačila občinske takse

Obrazci:
Obrazec za prijavo obveznosti plačila občinske takse

Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo,
Matjaž Rosič,
1. nadstropje, soba št. 32,
telefon: 05/33-50-139
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka:
V mestni občini Nova Gorica so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnih mestih in na javnih površinah (TAKSNI PREDMETI):
- oglaševanje na javnih mestih,
- parkiranje na javnih površinah (avto-taksi postajališča)

Plačilo takse je obvezno za pravne osebe, posameznike ali samostojne podjetnike posameznike, ki uporabljajo taksne predmete, razen če ni predpisan ali s pogodbo urejen drugačen način plačila.

Takso ne plačujejo upravni organi, krajevne skupnosti, izvajalci gospodarskih javnih služb – vsi v okviru opravljanja svoje dejavnosti ter politične stranke v času volilne kampanje.

Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne predmete določeno v posebnem delu Odloka o občinskih taksah. Vrednost točke za leto 2011 znaša 0,05  EUR.

Zahtevane priloge:
Prilog ni.

Pravna podlaga:
Zakon o financiranju občin
Odlok o občinskih taksah

Taksa:
Takse ni.