Komunalni prispevek

Obrazci:

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

 

Elektronska oddaja vloge na spletni strani eUprave.

 

Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno inafrastrukturo
Uroš Jakin
1. nadstropje soba št. 34
telefon: 05 3350 148
elektronska pošta: 

Opis postopka:

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture in se odmeri na zahtevo investitorja oz. lastnika objekta (zavezanec za plačilo), ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Zahtevane priloge:

Investitor mora predložiti izvod načrta PGD (projekt gradbenih del); kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma njegove namembnosti pa tudi posnetek obstoječega stanja s prikazom obstoječih neto tlorisnih površin.

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora  - ZUreP-2
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč 
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica

Taksa:
za vlogo in odločbo 22,60 €

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse