Dovoljenje za popolno ali delno zaporo ceste

Obrazci:
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste (pločnika)

 

Elektronska oddaja vloge na spletni strani eUprave.

 

Kontakt:
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
Pregelj Branko,
1. nadstropje, soba št. 31,
telefon: 05/33-50-137,
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka:
Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi prireditev in dogodkov, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

Zahtevane priloge:
- elaborat prometne ureditve,
- mnenje pogodbenega vzdrževalca cest in ulic.
Obe prilogi lahko pripravi strokovna služba vzdrževalca infrastrukture. V Mestni občini Nova Gorica sta to Cestno podjetje Nova Gorica ter Komunala d.d. Nova Gorica.

Pravna podlaga:
Zakon o javnih cestah
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Nova Gorica
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarkih poti) v Mestni občini Nova Gorica

Taksa:

29,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 25,00 € za odločbo o zapori (delna ali popolna)  zaradi del na cesti po tar. št. 30 c, č).

44,50 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 40,00 € za odločbo o zapori (delna ali popolna) zaradi prireditve na cesti po tar. št. 30 d, e).

40,80 € (4,50 € za vlogo po tar. št. 1 in 36,30 € za odločbo o zapori ceste (delna ali popolna) zaradi prekopavanja, podkopavanja, prebitja in drugih del po tar. št. 30 p).

tarifne številke po Zakonu o upravnih taksah

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse