Izdaja projektnih pogojev za gradnjo ter izdaja soglasja h gradnji v varovanem pasu občinske ceste

Obrazci:
Vloga za izdajo projektnih pogojev in soglasja

Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Branko Pregelj
1. nadstropje soba št. 31
telefon 05 3350137
elektronska pošta : mestna.obcina@nova-gorica.si 

Opis postopka:
Če se nameravana gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija…) nahaja v varovalnem pasu občinske ceste, mora investitor zaprositi za izdajo projektnih pogojev ter soglasja h gradnji.

Vloga za izdajo projektnih pogojev mora vsebovati podatke o investitorju gradnje, naslov objekta, lokacijo objekta (št. parcele in katastrska občina), idejno zasnovo z imenom in priimkom projektanta oz. ime projektantske organizacije.

Po pridobitvi projektnih pogojev mora v nadaljevanju postopka investitor ali projektant podati vlogo za izdajo soglasja h gradnji. Soglasje pridobi le, če so v izdelanem projektu v celoti upoštevani izdani projektni pogoji.

Zahtevane priloge:
K vlogi za izdajo projektnih pogojev je potrebno priložiti lokacijsko informacijo.

K vlogi za izdajo soglasja h gradnji je potrebno priložiti celoten projekt (PGD) oz. del projekta, ki se nanaša na soglasje.

Pravna podlaga:

- Gradbeni zakon

Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Nova Gorica

- Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarkih poti) v Mestni občini Nova Gorica

Taksa:
Takse ni