Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Obrazci :

Vloga za spremembo zavezanca za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Vloga za 5 letno oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 

Elektronska oddaja vloge za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ na spletni strani eUprave.

  
Kontakt:
Mestna občina Nova Gorica
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo 
Mitja Filipčič 
3. nadstropje, soba 42 
telefon 05/33-50-164 
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

 
Zahtevane priloge:
Pri spremembi zavezanca je potrebno priložiti dokazila, kot to določa 16. člen Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (Ur. list RS, št. 79/17).

Pravna podlaga:
Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon o graditvi objektov

Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica


Priloga - karta območij

Taksa:
Takse ni.