Potrdilo o namenski rabi zemljišča v občinskih prostorskih aktih

Obrazci:
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča v občinskih prostorskih aktih

 

Elektronska oddaja vloge na spletni strani eUprave.


Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Majda Rehar
3. nadstropje soba št. 29
telefon: 05 3350 185
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka:
Potrdilo vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, in podatek o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora.
Potrdilu je na zahtevo vlagatelja priložena kopija grafičnega dela občinskega prostorskega načrta.    
Potrdilo velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ali državnega prostorskega načrta. V potrdilu je navedeno, če se sprememba prostorskega načrta pripravlja.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne  takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.

Zahtevane priloge:

Kopija katastrskega načrta parcele (priporočljivo, neobvezno)

Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Taksa:
22,70 EUR za posamezni zahtevek oz. do 10 parcel v eni KO.

Zakon o upravnih taksah 

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20)

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse