Lokacijska informacija

Obrazci:
Vloga za izdajo lokacijske informacije

Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Ingrid Šircelj
3. nadstropje soba št. 42
telefon: 05 3350 188
elektronska pošta:
mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka:

V zahtevi za izdajo lokacijske informacije je treba navesti podatke o parceli (katastrska občina, parcelna številka), o morebitnih zgrajenih objektih na parceli ter opisati vrsto posega v prostor glede na namen in funkcijo.

Lokacijski informaciji se ob izdaji priloži tudi kopijo kartografskega dela prostorskega akta, v primeru enostavnega in nezahtevnega objekta tudi izsek iz Priloge 1 prostorskega akta, v primeru, da parcela leži na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) pa tudi ustrezni odlok z grafičnim izsekom iz tega prostorskega akta.
Lokacijska informacija velja do uveljavitve sprememb prostorskega akta. V lokacijski informaciji je navedeno, če se sprememba prostorskega akta pripravlja.
Lokacijska informacija za namen gradnje lahko nadomešča tudi potrdilo o namenski rabi zemljišča.


Priloge:
- ni potrebno

Pravna podlaga:
Zakon o urejanju prostora  - ZUreP-2
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Taksa:
35,00  EUR za posamezno prostorsko enoto do 10 parcel.
tar. št. 36 zakona o upravnih taksah

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse