Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev s hrupom

Obrazci:
Prijava uporabe zvočnih naprav
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 

Elektronska oddaja vloge na spletni strani eUprave.

 

Kontakt:
Oddelek za okolje, prostor in javno infrastrukturo
Melita Osvaldič
3. nadstropje soba št. 26
telefon.: 05 3350305
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si 

Opis postopka:
Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu s prvim  odstavkom 141. člena Zakona o varstvu okolja.
Način uporabe zvočnih naprav ureja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. V skladu s 6. členom te Uredbe je potrebno v vlogi navesti naslednje podatke: odgovorno osebo organizatorja prireditve, kraj prireditve, čas poteka prireditve, čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav, vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave in mesto namestitve zvočnih naprav.
6. člen Uredbe tudi določa, da je potrebno vlogi priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga mora zagotoviti organizator prireditve.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 8. člena Uredbe in priloge 2, upravni organ lahko izda dovoljenje brez poročila o emisiji hrupa, vendar pa mora organizator dostaviti načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice v merilu 1:1000 in dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav.

Zvočne naprave pa se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.

Zahtevane priloge:
poročilo o emisiji hrupa v okolje,
ali
načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice in dokumentacija o nazivni električni moči zvočnikov in število zvočnikov.

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu okolja
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
Zakon o javnih zbiranjih  


Taksa:
Pri oddaji vloge je potrebno plačati takso 22,60 €, pri oddaji prijave pa 4,50 €

Navodilo za oddajo vlog in plačilo takse