Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Mestne občine Nova Gorica

Obrazci:

Vloga za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Mestne občine Nova Gorica

Kontakt:

Oddelek za okolje, prostor in javno inafrastrukturo
Nataša Ipavec
3. nadstropje soba št. 34
telefon: 05 3350 140
elektronska pošta:
mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka:

Vlagatelj poda vlogo za spremembo namembnosti zemljišča, če se želi vključiti v postopek sprememb in dopolnitev OPN Mestne občine Nova Gorica. Vlagatelj, ki ni hkrati tudi lastnik parcel(e), mora k vlogi podati tudi soglasje vseh lastnikov parcel(e), na kateri(h) želi spremeniti namensko rabo.

Pobude lahko oddate v času uradnih ur osebno na Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, oziroma lahko pobude posredujete tudi pisno na isti naslov. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nasvet:

Pred oddajo vloge in plačilom takse se o nameravani spremembi posvetujte s svetovalko za okolje in prostor (glej zgoraj – kontakt).


Zahtevane priloge:

Po navodilih v obrazcu
 

Pravna podlaga:

Zakon o urejanju prostora  - ZUreP-2Taksa:

Skladno z Odlokom o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica je za obravnavo pobude potrebno plačati takso in sicer:

  • za spremembo osnovne namenske rabe:  300 eur
  • za spremembo podrobne namenske rabe: 250 eur
  • za spremembo v primarno rabo ( v gozdno, kmetijsko, vodno) se taksa ne plača.

Plačilo na transakcijski račun, naveden na obrazcu vloge. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo pobude.