Zahteva za izdajo mnenja skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine in mnenja k zagotavljanju dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste

Kontakt:

Informacije v zvezi z izdajo mnenja glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom

Polona Filipič, Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo

1. nadstropje soba št. 31

telefon: 05 3350 145

elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

Informacije v zvezi z izdajo mnenja glede zagotavljanja dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste

Branko Pregelj, Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo

1. nadstropje soba št. 31

telefon: 05 3350 137

elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

Opis postopka:

Zahtevo za izdajo mnenja skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske javne službe se vloži pri načrtovanju gradnje, za katere je potrebno imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradnja, za katere je potrebno imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje obsega novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti, zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov.

 

Obrazci in priloge:

Povezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije za izdajo mnenja.

Zahteva za izdajo mnenja za novogradnjo, rekonstrukcijo zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

  • Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja,
  • Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbene dovoljenja - DGD, skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov, Ur.l. št. 36/2018,
  • Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor.

Zahteva za izdajo mnenja za spremembo namembnosti zahtevnih in manj zahtevnih objektov:

  • Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja,
  • Priloga 7 - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti - DSN,
  • Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor.

Zahteva za izdajo mnenja za gradnjo nezahtevnih objektov:

  • Priloga 9 - Zahteva za izdajo mnenja,
  • Priloga 6 - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte - DNZO,
  • Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor.

Pravna podlaga:

3. odstavek 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017)

Taksa:

Oproščeno plačila upravne takse skladno z 32. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št 61/2017)