Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev skladnosti gradnje s prostorskim izvedbenim aktom občine in zagotavljanju dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste

Kontakt:

Informacije v zvezi z izdajo projektnih in drugih pogojev glede skladnosti s prostorskim izvedbenim aktom občine

Polona Filipič, Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo

1. nadstropje soba št. 31

telefon: 05 3350 145

elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

Informacije v zvezi z izdajo projektnih in drugih pogojev glede zagotavljanja dostopa do javne ceste ter gradnje v varovalnem pasu občinske ceste

Branko Pregelj, Oddelek za okolje prostor in javno infrastrukturo

1. nadstropje soba št. 31

telefon: 05 3350 137

elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

 

Opis postopka

Investitor lahko pridobi projektne pogoje (iz prostorskega izvedbenega akta in drugih predpisov občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske javne službe) za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za načrtovano gradnjo za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte.

 

Obrazci in priloge

Povezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije za izdajo projektnih pogojev.

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev:

  • Priloga 8 - Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev,
  • Idejna zasnova - IZP,
  • Pooblastilo, če zahteve ne vlaga investitor.

Namesto idejne zasnove IZP lahko investitor priloži projektno dokumentacijo, ki vsebuje lokacijski prikaz, ki se izdela na zemljiškokatastrskem prikazu in glede na značilnosti objekta smiselno obsega:

  • prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov in prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče s prikazom odmikov od parcelnih mej,
  • prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovodi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, intervencijskimi površinami),
  • prikaz zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo te zaščite in prestavitve infrastrukturnih vodov.

 

Pravna podlaga:

30. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017).

Taksa:

Oproščeno plačila upravne takse skladno z 32. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št 61/2017).